Wijchen Schaatst
I Love Wijchen Schaatst
14 december 2018 t/m 6 januari 2019

Schaats headerTaakomschrijvingen Vrijwilligers

IJSMEESTER
De ijsmeester is verantwoordelijke voor de optimale kwaliteit van het ijs en de condities op de ijsbaan.
De ijsmeester bewaakt continue de deze kwaliteit. Hij draagt er zorg voor dat de ijsbaan regelmatig wordt gedweild/geveegd en dat het ijs op een optimale temperatuur blijft.
De ijsmeester stuurt (in samenspraak met de teamcaptain) eventuele andere vrijwilligers op het ijs aan en zorgt ook voor tussentijds onderhoud van de ijsbaan. Hij houdt ook toezicht op de veiligheid van de schaatsers en een gebruik van de de ijsbaan overeenkomstig haar bestemming. De dienstdoende ijsmeester handelt namens het Bestuur van Wijchen Schaatst.

 
 SCHAATSWACHT
De toezichthouder houdt actief en preventief toezicht wat betreft de veiligheid en orde zowel op als rondom de ijsbaan. Hij handhaaft de huisregels en zorgt dat alle voorkomende zaken/situaties ordelijk en veilig verlopen. Zijn optreden draagt vooral een preventief karakter en is altijd de-escalerend. De schaatswacht functioneert onder de teamcaptain en volgt zijn aanwijzingen op.
 
TOEGANGSCONTROLE IJSBAAN
Hij houdt controle op de toegang en controleert hierbij de toegangsbewijzen, neemt deze in en reikt de symbolen uit voor verblijf voor een bepaalde tijd op de ijsbaan.
De toegangscontroleur houdt ook tijdens het schaatsen toezicht op het gedrag van de mensen op de baan(orde en veiligheid) en zorgt voor het tijdig betreden en verlaten van de ijsbaan. De toegangscontroleur functioneert onder de teamcaptain en volgt zijn aanwijzingen op. 
 
TEAMCAPTAIN.
De teamcaptain stuurt alle vrijwilligers aan, die in het kader van veiligheid dienst doen bij Wijchen Schaatst. Hij coacht en brieft de vrijwilligers. De teamcaptain zorgt voor de opvang van nieuwe vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de overdracht tussen de diensten naar de andere teamcaptain. Tijdens de briefing, kort voor aanvang van de nieuwe diensten, brieft de teamcaptain de informatie uit de vorige dienst, de informatie uit het journaal en de noodzakelijke informatie uit andere bronnen zoals b.v. de (bijzondere) weersverwachting etc . Hij vergewist zich van een goede werking van de verbindingsmiddelen en zorgt dat de juiste vrijwilligers in het bezit komen van een verbindingsmiddel. Na afloop van de diensten neemt hij de verbindingsmiddelen en andere in bruikleen gegeven materialen (b.v. hesjes en andere kleding) in of zorgt dat deze aan de juiste mensen worden overgedragen. Ook noteert hij de items die van belang zijn in het kader van een veilig en rustig verloop van Wijchen Schaatst in het journaal.
Daarnaast is de teamcaptain contactpersoon bij calamiteiten. Hij is de contactpersoon richting planning ten behoeve van de dagelijkse wijzigingen.
De dienstdoende teamcaptain is de operationeel leidinggevende en handelt namens het Bestuur van Wijchen Schaatst. 

 
TERREINTOEZICHT
De toezichthouder heeft als prioriteit het vrijhouden van de calamiteitenroute. Hij houdt actief en preventief toezicht op het gebied rondom de ijsbaan.
Hij draagt er zorg voor dat absoluut geen fietsen, bromfietsen, andere vervoermiddelen of andere obstakels worden geplaatst of achtergelaten in dat deel van het evenemententerrein dat buiten de ijsbaan is gelegen. Deze ruimte van het evenemententerrein dient continue vrij te blijven voor een ongestoord gebruik door brandweer, politie, ambulance of andere hulpdiensten en ingeval van een calamiteit als vluchtweg moeten worden gebruikt. Hij draagt er ook zorg voor dat de toegangswegen die aansluiten aan De Markt in dit kader vrije doorgang blijven bieden. Dit zijn de straten Kasteellaan, Oosterweg, Touwslagersbaan en Spoorstaat. Dit toezicht dient strikt te zijn, maar vooral een preventief karakter hebben. Ingeval zich een obstakel bevindt op de calamiteitenroute, dient zoveel mogelijk de eigenaar te worden verzocht/geboden dit te verwijderen of als de eigenaar niet kan worden achterhaald, dient dit door de toezichthouder te worden verwijderd. Hij houdt ook toezicht op de nabij gelegen stallingen voor fietsen, bromfietsen e.d. Dit houdt in dat de voertuigen ordentelijk worden geparkeerd en dat zoveel mogelijk vernielingen en/of diefstallen worden voorkomen.
De toegangscontroleur functioneert onder de teamcaptain en volgt zijn aanwijzingen op. 
 
INTERNE SERVICE
Zorgt dat alles goed verloopt in de vrijwilligersruimte, regelt dat de benodigde maaltijden er zijn, dat er voldoende frisdranken, koffie en thee zijn.
Hij / zij houdt deze ruime overzichtelijk en netjes. zij zullen ervoor zorgen dat voor de volgende diensten er voldoende voorraad is. Tevens zal hij regelmatig op het evenemententerrein rondlopen voor vragen en het verrichten van licht huishoudelijke taken. De medewerker interne service functioneert onder de teamcaptain en volgt zijn aanwijzingen op. 

 
TIKA
Tika is de mascotte van Wijchen Schaatst. Tika wordt op dit moment reeds ingezet ter promotie en voor het bezoeken van de basisscholen in de Gemeente Wijchen. Tijdens het evenement Wijchen Schaatst zal Tika zeer regelmatig in het dorp verschijnen en uiteraard op de ijsbaan zelf. Tika functioneert direct onder het Bestuur van Wijchen Schaatst. 


MEDEWERKER SCHAATSVERHUUR
Zorgt voor de verhuur en uitgifte en inname van de schaatsen , rekjes en zeehonden en houdt dit overzichtelijk. Beheer en controle materiaal ( signaleren indien schaatsen niet meer goed zijn). De vrijwilliger doet zijn dienst in de schaatsverhuurruimte en de ruimte voor verhuur van zeehonden en rekjes. De vrijwilliger voor schaatsverhuur controleert of de gasten die schaatsen huren de daarvoor bestemde vouchers gebruiken. De medewerker schaatsverhuur functioneert onder de teamcaptain en volgt zijn aanwijzingen op.
 
KASSAMEDEWERKER
Schaatskaarten, schaatsverhuur en eventuele voorverkoop kaarten voor speciale activiteiten. Contant betalingsverkeer verwerken, kassa overdragen. De kas wordt door een speciale kascommissie gedaan. De kascommissie zal de vrijwilligers begeleiden en instrueren. hier wordt een speciaal draaiboek voor gemaakt. Voor de veiligheid van de kassa vrijwilligers komt er een cameratoezicht systeem in de kassaruimte te hangen.
De kassamedewerker(ster) functioneert onder het Hoofd Kassa en volgt zijn aanwijzingen op.
 
Agenda countdownNog
1
1
9
 dagen